חלק ראשון חדירתם של אנוסים אל העולם החדש ורדיפתם שם