בחבלי קיום ותקומה

בחבלי קיום ותקומה כתבים ונאומים נבחרים מאת ברל לוקר מוםד ביאליק בהשתתפות הספרייה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית JEWISH SURVIVAL AND REVIVAL Selected Essays by BERL LOCKER כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק , תשכ"ד Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1963 נדפס בדפוס רפאל חיים הכהן בע"מ , ירושלים מיצכו בגי ntfn ז-ל לברל לוקר שעמד למעלה מיובל שנים בשורה הראשונה של המערכה הציונית בפעולת יום יום , בתוך המחנה ובחזיתות החוץ , חבר ההנהלה הציונית שנים רבות ויושב ראש שלה וכיום יושב ראש הקורטוריון של מוסד ביאליק , מוגש אוסף זה של פרי עטו במלאת לו שבעים וחמש שנה . הנהלת ההסתדרות הציונית והקורטוריון של מוסד ביאליק  אל הספר
מוסד ביאליק