נספח רביעי רשימה ביבליוגראפית

F . E . ADCOCK , The Reform of the Athenian Slate . אדקוק , סילון Cambridge Ancient History , Volume IV , Chapter 2 ( Cambridge , 1939 ) V . EHRENBERG , The People of Aristophanes , 2 nd edi- אהרנברג , tion ( Oxford , 1951 ) אריסטוסאניס V . EHRENBERG , Hermes 57 ( I 922 ) , pp . 611 sqq . אהרנברג , הרמיס EURIPIDES , Fabulae , edidit G . Murray , Volumina 1-111 אווריסידיס ( Bibliotheca Oxoniensis ) ISAEUS , Orationes , edidit T . Thalheim ( Bibliotheca איסאיוס Teubneriana ) AESCHYLUS , Tragoediae , edidit G . Murray ( Biblio- איסכילוס theca Oxoniensis ) ANDOCIDES , Orationes , ediderunt Blass-Fuhr ( Biblio- אנדוקידיס theca Teubneriana ) PLATO , Opera , Volumina I-V , edidit I . Burnet ( Bib- אפלטון liotheca Oxoniensis ) ARISTOTELES , De arle poetica , edidit I . Bywaler ( Bib- אריסטו , הסיוט liotheca Oxoniensis ) ARISTOTELES , Athcniensiiim rcspublica , edidit F . G . אריסטו , Kenyon ( Bibliotheca Oxoniensis ) חוקת האתונאים ARISTOTELES , De re publica . edidii I . Bekker אריסטו , פוליטי...  אל הספר
מוסד ביאליק