הערות־סיכום

ולסוף , שתי הערות כלליות על הטראגדיה היוונית : האחת על מבנה העלילה" והשנייה — על תפקיד המקהלה במחזה הטראגי של יוון , יש סבורים , שחשיבות העלילה קטנה בטראגדיה היוונית בהשוואה לטראגדיה המודרנית . ואולם עלינו להבחין בין תוכן העלילה מזה , ומבנה העלילה מזה . אמנם בטראגדיה היוונית אין תוכן העלילה צריד להיות דווקא בחינת חידוש גמור . תוכנן של הטראגדיות היווניות כמעט כולן שאוב מאוצר המיתולוגיה 1 ואפילו יכול המחבר לבחור בגירסת האגדה הנראית לו , ואף לסטות ממנה , הרי בעיקרו של דבר היו הדמויות הראשיות והקווים הכלליים של העלילה ידועים לקהל הצופים . וכן היתד , הדרישה לחידוש ולסקוריות בתוכן העלילה פחותה סשהיתה בדראמה האירופית המאוחרת יותר . כנגד זה , ואולי משום כך , היו גדולות הדרישות לגבי מבנה העלילה , עיבודה והנמקתה . המחזה הטראגי , הצל » הסראנדיות הידועות ביותר של אווריסידיס , נוסף לאלו שנסקרו לעיל , הן : 8 ' לקי 0 סיס , ' ה'באקכית / יהי » וליסוס , ' 'זראוך , 'ןןילקטרה , ' י 1 ( י 6 יגנייה ב 8 תליס , ' 'אי » גנייזן נס ^ וודיס . ' 40 על יגירתו של $ וורי 8 ידיס עי' סארי , 'אווריוידיס' ו גריבה , $ ...  אל הספר
מוסד ביאליק