סופוקליס

סוםוקליס היה השני בשורת שלושת הגדולים של הטראגדיה היוונית . הוא זנח את שיטת היצירה הטרילוגית' , 77 >/ 7 , > v שבה התגדר היתה הטראגדיה הבר 20 מן החשובים שבססרים הרבים על יגירתו של איסכילוס הם : מארי 'איסכילוס , ' תימסון , 'איסכילוס , ' קרואזה , 'איסכילוס' ו סוהלנץ , 'סראגדיה ' . ' דדת . והוא שהוסיף שחקן שלישי למערכת המשחק נ . צמצום היריעה הדראמא טית מצד אחד ותוספת שחקן מצד שני הביאו לירי הגמשתה ופיתוחה של עלילת הטראגדיה הבודדת . ס ^ קליס נולד סמוך לשנת 495 לפני סה"נ בקו ' ל ^ נו י ס הסמוכה לאתונה . ימי בגרותו היו בתקופת גדולתה של היפויליס' האתונאית . חבל פעיל נטל סופו'קליס בחיים הפוליטיים : בשנת 442 / 443 לפני סהי'נ אנו מוצאים אותו — לפי ערות של כתובת רשמית — בוועדת 'גזברי האימפריה / אחת המשרות הנבחרות הח שובות באתונה ; בשנת 440 היה חבר הממשלה , כלומר אחד מנושאי משרת ' סטראטג ^ ס / ונמנה יחד עם פריקליס עם המצביאים האתונאים במלחמה בסא מ 1 ס ו בשנייה שימש בתפקיד של סטראטגוס בשנים הראשונות של המלחמה הפלופו י ניסית . בשנת , 413 כשהוכר . צבא אתונה שוק על ירך אצל סיראקוסאי , נבחר ליממשלת ...  אל הספר
מוסד ביאליק