עבודה בבית־פלאכה ל0יסול. ל0י ציור על־גבי כלי־חרס אטי טן הטאת השישית לפני סה"נ.