המלחמה הפלופוניסית

יש המבקשים לראות את גורם המלחמה בניגוד שבין שבט הדירים ( ספארטה ורבות מבעלות בריתה ) לבין האיאו י נים ( אתונה ורבות מערי האימפריה ) ; יש הרואים גורם זה בניגוד שבין המשטר האוליגארכי של ס 5 ארטה לבין הדימר 8 הכרך השלישי של ס 0 רו של סריס וכר ( עי' ההערה הקודםת ) הוא סקירה חשובה ביותר על האיס 0 ריה האתונאית ! סקירה היסטורית סובה ניתנת גם אצל ביורי , ' תולדות יוון , ' עס ' 328 ואילך . קראטיה האתונאית 1 אף יש המסבירים את פריצת המלחמה מכוחה של ההתח רות המסחרית שבין קו ' רינתו ' ס לאתונה . תחרות על שוקי המערב — סיקיליה ואיטליה . מאז ומתמיד היה קיים בפוליטיקה היוונית הניגוד בין הדורים לבין האיאו נים , ופעמים הוא מזדקר לנגד עינינו במשך תקופת המלחמה הפלופו ' ניסית , אולם עדיין אין ניגוד קבוע זה עשוי להסביר את המלחמה . אף הניגוד בין הדימו קראטיה והאוליגארכיה נראה לעין בתקופת המלחמה , ובעיקר בדברי התעמולה של הצדדים הלוחמים . ברם' ספארטה האוליגארכית ואתונה הדימוקראטית הת קיימו ביוון זו לצד זו במשך דורות' ואף שיתפו לא אחת פעולה ביניהן . וכשם שקשה להניח , שהניגוד שבמשטרי המדינות האלה היה דינאמי ע...  אל הספר
מוסד ביאליק