בתי־המשפט

לפי הרכבה הסוציאלי וצביונה הפוליטי היתה המועצה בבחינת בבואתה של האסיפה . ואם מותר לומר , שה'בולי' היתד . כעין בבואה של עם אתונה וזרועו המבצעת' הרי בתי הדין העממיים היו אף יותר מזה : העם עצמו בסמכותו המשפטית . מספרם הכללי של השופטים המושבעים היה ששת אלפים איש — המספר שהיה דרוש באסיפת העם לשם קבלת החלטה חוקית בכמה סוגי עניינים חשו ביט . הדעת נותנת , שהעמדת מספר השופטים העממיים על ששת אלפים דווקא באה לסמל את הזהות של העם באסיפתו עם העם בסמכותו המשפטית . השופטים היו מתחלקים לעשרה בתי רין ' ) ךיקאסטךיו י , ( 'ו כל אחד בן חמש מאות שופט . ' על פי סוגי המשפטים : בתי דין לענייני מסחר , לענייני זרים , לעסקי ימאות וכיוצא בהם . בראש בתי המשפט עמדו ה'ארכו י נטים' וראשי המשטרה ' ) ועדת האחד עשר . ( ' כל אזרח אתונאי בן שלושים ומעלה היה זכאי לשמש בתפקיד שופט וקיבל תשלום קטן בעד מילוי תפקיד זה . אם עלה מספר המתנדבים לשירות משפטי על הדרוש . נקבעו השופטים בהטלת גורל . רק דיני נפשות מצד אחד , ועניינים אזרחיים פעוטים מצד שני , לא הובאו בפני בתי דין של מושב עים : דיני נפשות נידונו על ידי חמישה בתי משפט בע...  אל הספר
מוסד ביאליק