ה'פוליס' היוונית בהתהוותה

הצורה הראשונה של האיגוד המדיני ביוון הקדומה היתד :. מדינה שבטית . ביסודה של המדינה השבטית היה ה'גנוי , 'ס כלימר המשפחה , במות הרחב ביה תר של המלה — איחוד של משפחות קרובות זו לזו קרבת מוצא והמתייחסות על אותם האבות י . איחוד של משפחות גדולות אחדות לגורכי מלחמה ופולחן היווה 'אחווה' ' ) פראטריה » ( ' איחוד כל ה'אחוות' והמשפחות הגדולות בטרי טוריה מסוימת היווה שבט ' ) פילי . ( ' מסגרות שנודעה להן ממשות פוליטית היו ה'גניס' והשבט . ולא היתה ה'אחווה' אלא חוליה מקשרת בין שתי מ 0 גרות אלו . בתקופת המדינה השבטית חל ביוון המעבר של האוכלוסיה מחיי נדידה לחיי יישוב . היתה זו התיישבות של כפרים 1 הכפר היה מקום יישוב של מש פחה גדולה . ימיה של תקופת התיישבות קדומה זו היו ימי מלחמה לא סוסקת כמעט בין שבטי יוון לבין עצמם . הכרח חיים היה איפוא אותם הימים לקבוע בשטחו של השבט מקום מקלט לשעת סכנה . כמקום מקלט כזה שימשה רמה . ששטחה העליון בוצר ביצורי אבן או עץ , בחינת מעוז , שאליו הביאו בשעה של התקסת אויב את הנשים ואת הטף וכן גם את מעט המטלטלים . מקום המקלט נהיה במרוצת הזמן למקום מושבו הקבוע של מלו השבט . תח...  אל הספר
מוסד ביאליק