mnnn השמינית הציור הוא בתחילת רחוב החנקה ליד שוק חאן אל זית העובר בניצב לו. התחנה עצמה נמצאת פסיעות אחדות מכאן (מזרחה‭,(‬ אך הצייר בחר להנציח את הקשת הציורית במרחק מה לפני התחנה השמינית.