'שטר שימוש בית דין' (מחצ'ר) אצל רס"ג ובגניזה וה'מחצ'ר' המוסלמי

גדעון ליבזון א . הקדמה במוקד המאמר עומד פרסום של קטע גניזה מחיבור הלכתי העוסק , בין היתר , ב'שטר שימוש בית דין' ( מחצ'ר , ( ובירור מקיף של שטר זה וטיבו . החיבור שאליו שייך קטע הגניזה כולל דיון בדרך רישומם של שטרות בכלל ובכתיבת זיכרון דברים בבית דין בעת הדיון המשפטי בפרט . זיכרון הדברים נועד לאמת את העובדות שטוענים בעלי הדין ולהבטיח את זכויותיו של אחד מבעלי הדין . בדיוננו נבחן שטר דומה מספר העדויות השטרות לרס " ג ( כתאב אלשהאדאת ואלותאיק , ( שרס"ג מכנהו בשפה הערבית 'כתאב אלמחצ'ר ומתרגמו 'שימוש בית דין , ' ונדון בגלגוליו בספרות הרבנית שאחרי רס"ג . אף השטר שמביא רס"ג עוסק בכתיבת זיכרון דברים , ובמקרה זה - לצורך דחיית הדיון המשפטי במצבים מסוימים שאותם הוא מפרט . שטר ה ' שימוש ' דומה מבחינה עניינית , ואולי אף מבחינת התפתחותה של הספרותית ההלכתית , לקטע הגניזה הנדון , וייתכן שהבעלים של קטע הגניזה נמשך אחרי רס"ג . ו מקצת המקורות מן הספרות הרבנית שיובאו להלן כבר נזכרו במאמרו הקצר של ש " וז קוק , 'הוראת " שימוש" בספרות הראשונים ; עיונים ומחקרים , ב , ירושלים תשכ " ג , עמ ' . 88-84 קוק עמד בעיקר ...  אל הספר
מכון בן-צבי