סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל

שולמית אליצור לנשמת אמי מורתי נ " ע שפתחה לפני שערי שירה א . פת > חה מן המפורסמות הוא שבגופן של ברכות או בצד קטעי פיוט מצוטטים פסוקי מקרא . בתפילות ישראל מופיעים פסוקים לעתים במרכזן של ברכות ולעתים בסמוך למטבעות חתימתן . בדרך כלל עומד לפנינו במקומות אלה פסוק אחד , או לכל היותר פסקה בת שניים שלושה פסוקים סמוכים אך לפעמים אנו נתקלים גם בלקט פסוקים המקושרים , , זה לזה בדרך כלל בציון 'ונאמר . ' בפיוטים שכיחות שרשרות פסוקים מן הטיפוס האחרון לקראת מטבעות החתימה של ברכות שונות , והן קבועות בפיוטי היוצר , בברכות המזון המפרטות , אחרי פיוטי המגן , המחיה והמשלש בקדושתא , ובעוד סוגי פיוט הנחתמים 1 כאלה הס דרך משל פסוקי 'ויבולו ' ( בראשית ב , א-ג ) ויושמדו ' ( שמות לא , טז ) באמצע ברכת קדושת היום של שבת בשחרית ובערבית , וכן פסוקי הקרבנות במרכזן של ברכות קדושת היום בתפילות המוספין . 2 בסידורים היום אנו מוצאים פסוקים כאלה דרך משל בברכות הראשונות של ברכת המזון ( בברכת הזן - ' פותת את ידך ' 1 תהלים קמה , טז , [ על פי נוסחי כמה עדות , ובברכת הארץ - 'ואכלת ושבעת ' [ דברים ח , י ([ ובכמה מברכות קריאת שמע ...  אל הספר
מכון בן-צבי