גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ד תשס"ח

גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה גנזי קדם • • • שנתון לחקר הגניזה נרו ד תשס"וז העורך ירחמיאל בהדי עורך משנה דוד סקליר § / . Y \ $ 111 7 \ /' - ^ mi IRIEDBERG נ UENIZAH PROJECT = » 7  אל הספר
מכון בן-צבי