הערה מפי הרמב"ם על הלכה אחת שברי"ף

עזרא שבט ונסים סבתו מן המפורסמות הוא שהרמב " ם כתב בצעירותו פירוש לשלושה סדרים בתלמוד . ואולם פירוש זה לא שרד בידינו . מלבד פירושו למשנה והפירוש המיוחס לו למסכת ראש השנה , אין בידינו מקורות ישירים המלמדים על דרכו של הרמב " ם בלימוד התלמוד . לעומת זאת אנו יודעים שבתקופת שהותו של הרמב"ם במצרים תפס לימוד הלכות הרי " ף מקום חשוב ומרכזי . הרמב " ם אף הציע לתלמידיו הקרובים שיעסקו בתלמוד מסביב להלכות הרי"ף . נראה שתלמידים מחוגו הקרוב שיקעו דברים מפרשנות הרמב"ם לתלמוד בחיבורים שכתבו סביב הלכות הרי " ף . לאחרונה זכינו למצוא באוסף כתבי היד של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ו הקדמה לפירוש המשנה לרמב ' ים , מהדורת יי קאפת , א , ירושלים תשכ " ג , עמי מז . 2 ראה : מי"ל זק " ש , חידושי הרמב " ם לתלמוד , ירושלים תשכ"ג , ושם , עמ ' , 18-17 רשם מובאות בספרות הראשונים של חידושי תלמוד המיוחסים לרמביים . 3 ש " ד גויטיין , סדרי חינוך בימי הגאונים ובית הרמב " ם , 'יושלם תשכ " ב , עמ ' קנג , סבור שלימוד הלכות הרי"ף הספיק להשגת דרגה של 'תלמיד חכמים ' ושימש 'הנושא הראשי ללימודי ( וראה שם , עמי קמח . ( סיוע לדע...  אל הספר
מכון בן-צבי