גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה ג תשס"ז

גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה גנזי קדם ? # • שנתון לח ק ר הגני זה כיו ג תשס"ז העורך ירחמיאל ברוח עורך משנה דוד סקליר University of Waterloo מכון ק עבי ן ^ GeriizahFft g ed :  אל הספר
מכון בן-צבי