גנזי קדם שנתון לחקר הגניזה א תשס"ה

גנזי קדם גנזי קדם שנ תון לחקר # הגניזה • • כרך א תשס " ה העורך ירחמיאל ברודי עורך משנה דוד סקליר University 0 ( Waterloo v / p ay 1 GenizahR g ed : Jkarp ועדת המערכת : חגי בן שמאי ( האוניברסיטה העברית בירושלים , ( מנחם בן ששון ( האוניברסיטה העברית , ( ירחמיאל ברודי ( האוניברסיטה העברית , ( דוד סקליר ( מכון בן צבי )  אל הספר
יד יצחק בן-צבי