הלה טוני נבוק, נקודת התחלה, ‭0 ,2008‬יסות ו1ץ, רישום, ניירות קו0ה רושמת, מסלול משרוק, מכוניות מרוץ ‭cash register roll paper, toy race- track, toy racing cars Hilla Toony Navok, Starting Point, 2008, wood, drawing‬