נל וינשס"ן, מראה מק/ם, ‭0) pvc ,2007‬ר‭Gal Weinstein, Site-Seeing, 2007, PVC (detail) (0‬