III

III

אם היוונים הצליחו ללבן צורת שאלה שבמשך אלפי שנים נשארה בעלת ערך וסמכות , הרי זה מפני שבה השאלה העמוקה ביותר ושאלת המכלול אוחזות זו בזו ומאפילות זו על זו . נזכיר לרגע את הספינקס כשאלה ואת האדם כתשובה . מי ששואל הוא בהכרח דו משמעי : הדו משמעות עצמה שואלת . כשהאדם שואל , הוא מרגיש שישות לא אנושית שואלת אותו והוא מרגיש שהוא מתמודד עם דבר מה שאין הוא שואל . נוכח הספינקס , אדיפוס הוא , בראש ובראשונה , האדם נוכח הלא אדם . כל עמל השאלה הוא להוליך את האדם להכרה שבעמדו נוכח הספינקס , הלא אדם , הוא עומד מול עצמו . האם השאלה הנשאלת , כמשחק וכחידה , אבל גם כאיום , שאלה נטולת רצינות הנתמכת ברצינות האתגר , היא היא השאלה העמוקה ביותר ? בכל אופן , זו שאלה עמוקה . השאלה העמוקה היא האדם כספינקס . החלק המסוכן , הלא אנושי והקדוש שלה , העוצר את האדם והמכריח אותו לעמוד רגע אחד פנים אל פנים מולה , את האדם הנקרא , בפשטות , אדם . תשובתו של אדיפוס אינה רק תשובה . זוהי השאלה עצמה , אך בשינוי מובן . כאשר הספינקס מדבר , בשפה הקלה והמאיימת המייחדת אותו , הרי זה כדי להשמיע בקולו את השאלה העמוקה ביותר , וכאשר אדיפוס מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד