‭p#v, y‬ למשפט, ‭1.12.1947‬ צו מסי 346 של התביעה, משרד הביטחון, ממשלה לבנון: על יהודה שמואל יהודאי ב"כלא החול‭,"‬ להתייצב ב־‭6.12.1947‬ בבית־הדין הצבאי בשעה ‭8:00‬ לפני הצהריים, לדיון באשמת ריגול ונשיאת נשק. עליך להזדהות בנייר זה בבית המשפט.