דיוקנו של א. נ. גנסץ על־גבי גלוית־דואר של חברת 'לבנון'