איור ‭:1‬ דף קונקורתצ"ה ממורושבת של הרצף גרמ~ם מנתוני עיתון "הארץ"