לתצורתו של בינוני נפעל בלשון חז"ל על פי כתב יד קופמן למשנה

חיים א' כהן אקדים ואפתח במאוחר : ממסורת האשכנזים בקריאתם במשנה ובתפילתם עולה קריאה של צורות בינוני בבניין נפעל בעי"ן הפועל פתוחה : נפעל . כבר עמד על תופעה זו מרדכי מישור במאמרו החלוצי המציע שיטה לחקר מסורות אשכנז ' . באותו מאמר , המעמיד על תופעות לשוניות בפיהם של אשכנזים על יסוד הקלטת 2 קריאתם במשנה ועל יסוד ניקודים "וולגריים" של המשנה ( משנה עם פירוש עברי טייטש , חק לישראל וכד , ( ' הביא מישור עדות לקריאת נשמר בפי קריין אשכנזי ליטאי : "כל שהוא אוכל ונשמר" ( פאה א , ד , ( והוסיף את הידוע מתפילת הש"ץ בימים הנוראים ו "הנני העני ממעש נרעש תפחד" וכר - שכך מורגל בפי בעלי תפילה שהגייתם אשכנזית ואין כל השפעה "ספרדית" על מבטאם , ושכך , 3 בפתח , ננקד במחזורים . על העדות שהביא מישור אפשר להוסיף עדויות נוספות ממסורת אשכנז החוזרות לאחור ומגיעות עד למאה הי"ז . עדויות כאלו עולות מכתביהם של מדקדקים אשכנזיים בני המאות הי"ז והי"ח , מדקדקים כר' שבתי סופר ( להלן : רש"ס , ( יצחק סטאנוב , זלמן הענא ( להלן : רז"ה ) ואחרים , שמחיבוריהם עולות עדויות רבות מאוד על צורות לשון שהיו נהוגות באשכנז , צורות שהם תפסו ...  אל הספר
מוסד ביאליק