על תצורת השם בלשון חכמים

משה בר אשר א . הערות מבוא . 1 כבר נאמר פעמים אחדות בעבר כי העיסוק בתורת הצורות של לשון חכמים נתמקד בעיקרו בתצורת הפועל ; כנגד זה אך מאמץ מחקרי מועט הוקדש לתצורת שם העצם . עם זאת אין להתעלם מן המחקרים הלא מעטים שעסקו בתחום זה . הרי הדוגמות הבולטות : מאמרו של מו"ר פרופ' יחזקאל קוטשר ז"ל על משקלי שם 1 הפעולה של בניין קל ; בירוריו המקיפים של פרופ' ישראל ייבין במסורת המשתקפת בניקוד הבבלי , הכוללים גם תיאור שיטתי של הממצאים במשנה 2 ובספרא ; מחקרו החשוב של ד"ר בן ציון גרוס המנוח בסוגיית המשקלים חתומי ן 4 3 במקרא ובלשון חז"ל לרבדיה - , מאמרו של פרופ' יצחק גלוסקא על משקל מפעל -,5 מאמריו החשובים של ד"ר חיים א' כהן על משקלים הפותחים במ"ם ובתי"ו ; * המאמר הזה נישא כהרצאה בישיבת המליאה ( על הנושא "העברית לתקופותיה , ( " שהתקיימה בקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות ביום כ"ו באב תשס"א 14 ) באוגוסט ( 2001 בקריית האוניברסיטה העברית בהר הצופים . הוספתי לו הערות להשלמה ולהרחבה . יוער כאן כי בפועל הצעתי בהרצאה רק את הסעיפים 30 , 19-1 בלבד . המחקר הזה נסתייע בתמיכה של הקרן הלאומית למחקר ונעשה במסגרת הע...  אל הספר
מוסד ביאליק