ז. שקיעתה של החצר המלכותית

בשנות השמונים של המאה הי " ט ביקר שמואל קופמן מבאלטה , חסיד צעיר שהספקות כבר החלו לנקר בלבו ( לימים אביו של החוקר יהודה אבן שמואל , ( בחצרו של הצדיק ר ' יעקב לייב מטריםק ( בית צ ' רנוביל . ( הוא שבת בחצרו של הרבי , התפעל מעבודת ה ' שלו , מדברי תורתו ומהשפעתו המגנטית . בערב שבת ערך הרבי את השולחן ומאות החסידים שנתאספו בחצר צפו בו ובבני משפחתו , הרבנית והילדים , "לבושים מלבושי כבוד , מקושטים זהב ואבנים 110 שוחט , ביטול הקהל , עמ' ; 197-195 ע' שוחט , מוסד "הרבנות מטעם" ברוסיה , חיפה תשל"ו , עמ ' . 15 והשווה למסופר על הצדיק משה מצייצ'לניק , נכדו של ר ' משה צבי מסאווראן , שכדי לכסות את הוצאות החצר נטל לעצמו את חכירת מס הבשר : שי וויגדרמאן , "קבורת חמור , " רשומות , ב , עמ' . 453-448 111 נחלת צבי , ב , עמ ' צ . 112 על התערבותו של ר ' ישראל בעסקי חזקות וחכירות , ראה לעיל , עמ' ; 258-255 השווה גם : קובץ שפתי צדיקים , ד , עמ ' לד-לז . התערבותם של צדיקים בעסקים אלה היתה מן הדרכים שבהן התפשטה החסידות בראשיתה . ראה : שמרוק , החסידות ועסקי החבירות . טובות כדרך המלכים . " הכל התנהל לכאורה כמימים ימי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי