ה. מעמדו כמנהיג

כשסיים הצדיק ר ' צבי הירש אב " ד ליםקא לומר תורה היה מתפלל : "יהי רצון שיתרומם קרן ישראל וקרן התורה במהרה בימינו . אמן . ואמר לי ... שהיה מכוון בקרן ישראל גם על בית הרב הקדוש מוהר " י = ] מורנו הרב ר ' ישראל ] זצ " . "ל עשרות הדוגמאות שהובאו 178 ותרגומו : אני מגושם וגס ומה השייכות שלי p > 6 ישראל ? לר ' מנחם מנדל מוויטבסק היתה שייכות לארץ ישראל וארץ ישראל שייכת לו ( כנסת ישראל , עמ' . ( 33 179 ותרגומו : אף אחד לא צריך לנסוע לארץ הקודש , רק מי שמרגיש את ה " סעם " שלה , כמו הצדיק ר ' ולודל ר- ] ' זאב דולף מצ ' רני אוססרהא , [ או כמו סתם יהודי הרוצה לעבוד את ה ' ואינו יכול לעבדו כאן ?] בגלות ] ( ישועות ישראל , א , עמ' ; 23 בית ישראל , עמי , 28 סימן כ . ( 180 האלף לך שלמה , סימן קיח ; וראה : אסף , מוולין לצפת , עט' . 237 על דבריו אלה הוסיף לאחר זמן האדמו"ר האנטי ציוני ר ' חיים אלעזר שפירא ממונקאץ' דברי סניגוריה על ר ' ישראל , שאינם אלא קטגוריה על כלל הצדיקים : "ותמהתי מדוע הביא [ קלוגר ] רק את הרב הקדוש הנ"ל שלקחוהו וגנבוהו מבית האסורים לחוץ לגבול רוסיא ... ומובן ממילא כי לא יכול היה לבחו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי