הבולטת נקית ע בטון ציקת י שתה נע באתר . הראשונה העולם מלחמת בימי ונהרס חולל ין' מרוז ישראל ' ר של קברו . בסדיגורה ברות הק בית‭(.‬ יהודית לאמנות המרכז באדיבות , השמונים משנות צילום ( זכרון שלט נקבע ובחזיתו הציון גודר התשעים שנות בראשית . הלבן ובצבעה בגודלה