פרק שישי "המלכות היהודית נופלת": מעשה אושיץ

בסעודה שלישית התחיל [ הצדיק ר ' ליבוש טאופולה ] לצעוק : גיוואלד , דאס יודישע מלכות פאלט - ] הצילו , המלכות היהודית נופל י ת ![ ואנשים העוטרים אותו לא ידעו מאי קאמר . ואחר כך נתודע שלקחו למאסר את מרן הריזינער ' .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי