ב. "זכות אבות" או "ייחוס עצמו"?

התייחסות לשאלת מעמדם של "בני הצדיקים " יש כבר בכתביו של ר' אלימלך מליז'נסק , מתלמידי המגיד ממזריץ ' ומי שנחשב ל"אב המייסד " של חסידות פולין וגליציה . אמנם , ר ' אלימלך הגיע למדרגתו בשל כישוריו ולא בזכות אבותיו , אך סוגיית הצדיק , מעמדו ודרכו למעמד זה העסיקה אותו לרוב : דהנה יש שהוא צדיק מחמת זכות אבותיו , או מחמת שהוא תמיד בין הצדיקים . אבל באמת צריך האדם שלא להשגיח על זה . הן הצדיק בן הצדיק לא ישגיח על זכות אבותיו , לאמר שזכות אבות יעמוד לו ולא יתאמץ בעבודת הבורא מחמת זה . לא ישגיח על זה ! רק צריך אימוץ וחיזוק גדול בעבודתו יתברך . והן הצדיק שאינו בן הצדיק אל יתיאש עצמו לאמר : 11 ויעידו על כך כל ספרי הגיניאלוגיה החסידית , כגון שם ושארית ; עטרת תפארת ישראל ; אלפסי , החסידות . יש להדגיש , שהתהליך המתואר כאן אופייני לא רק לחסידויות בחלקיה הדרומיים של האימפריה התסית , אלא גם לחסידויות שבליטא וברוסיה הלבנה ( כגון חב " ד , בית קרלץ ושלוחותיו , ( לאחר מכן גם בחסידויות פולין הקונגרסאית . לגבי משפחתו של ר ' ישראל ראה בפירוט בנספח א . 12 על מהות כת החסידים , עמ' . 94-93 במגלה טמירין , מב ע"ב , ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי