מפתחות

שמות אישים ומקומות אברמוביץ , ' רפאל 153 149 אגורםקי , שמואל 266 אגושביץ , ' ז' 163 אגראנוב , יעקב 137 136 אדמיראלטייסקיה ( אזור ) 29 אדמיראלטייםקי ( שדרה ; שדרת סמיון תשאל ) 89 אוברוץ' 216 אודסה 313 302 282 216 182 32 25 23 350 345 337 332 329 אודסה ( מחוז ) 171 אוגורסקי , ש"נ 233 אוזרקי ( פרבר ) 190 אוטיוםוב , לאוניד 337 אונגה ( אגם ) 19 אוםיסקין , איליה 131 אוםישקין , מנחם 157 אופאטושו , יוסף 143 אוקטיאברםקי ( רובע ) 287 234 אוקסמן , יוליאן 137 אוקראינה 102 101 94 93 91 86 32 -170 162 149 111 109 108 104 284 264 259 218 180 178 175 172 347 344 334 324 323 300 296 285 356 אוריצקי ( ביכר ) 115 אוריצקי , מואיםי 89 88 85 67 62 61  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי