הקואופרטיב היהודי לייצור 'טרודואוםטרויסטוו' (תעסוקה! הנתמך על־ידי לקופ"ו. ארכיון הג י וינט, ניו־יורק.