הנהגת אוז"ה. עומדים: שלישי מימין - י' אייגר, שני משמאל - נ' בוטביניק. יושבים: שלישי משמאל - ג' גולדברג, לבוש מדים - א' בראמםון. מאוסף המחבר.