מנדל גלוםקין - הרב של בית־הכנסת הגדול, שנות השלושים.