הרב של בית־הבנסת הגדול דוד טבל קצנלנבוגן. שנת 1913 בקירוב. מאוסף המחבר.