טבלה 17 התפלגות תעסוקת היהודים בלנינגרד לפי תחומי עיסוק עיקריים, 1939 (באחוזים) 57