טבלה 8 הרכבם המקצועי של בעלי המלאכה היהודים ומשקלם הסגולי בקרב כלל בעלי המלאכה בלנינגרד בשנת ‭6 ' 1926‬