טבלה 7 התפלגות פועלים שכירים יהודים ולא־יהודים לפי מקצועות בלנינגרד ובבריה"מ בשנים 1923 ו־1926 (באחוזים) 53