טבלה 5 ההרכב המקצועי של פקידים (יהודים ולא־יהודים) בלנינגרד בשנים 1923 ו־1926 (באחוזים) 40