בית טהרה בבית־הקברות היהודי פראוברז'נםקי. גלויה מלפני המהפכה. מאוסף המחבר.