רש"י כדרשן מקורי

אברהם גרוםמן מן המפורסמות הוא שלרש " י הייתה זיקה עמוקה אל ספרות המדרש , ויש לראותו כמי שתרם תרומה מכרעת להפצת המדרש בעם ישראל . הרוב המכריע של פירושו לתורה מקורו במדרשי חז '' ל , אך חכמים רבים נטלו ממנו את המדרשים ולא חזרו למקור הדברים . בפירושו לנביאים ולכתובים פוחת השימוש במדרשי חז " ל , אך עדיין , זהו המקור הדומיננטי . כידוע , רש " י לא ציטט את המדרשים כפי שהם אלא ערך בהם שינויים לשוניים , קיצר , השמיט ועיצב אותם בסגנונו הוא . לעתים הוא אף שינה מדברי המדרש מהבחינה התכנית , בשל שיקולים חינוכיים . ' האם היה רש " י דרשן מקורי שחידש גם דרשות משלו ? באופן מפתיע , נושא זה לא זכה לדיון של ממש בספרות המחקר הענפה עליו . על הבעיה עמד כבר בשנת 1922 יחיאל מיכל גוטמן , אשר העלה את האפשרות שיש בדרשותיו של רש " י כאלה שאינן מבוססות על ספרות חז"ל אלא הן מעשה ידיו . אך לדבריו , הוא נמנע מלקבוע מסמרות בשאלה זו , בשל הספק שמא בפני רש " י עמדו מקורות נוספים שבינתיים אבדו : גם רש " י הביא דרשות הכתוב שאינן נמצאות בנוסחאות התלמוד והמדרש המצויות עתה בידינו [ ... ] עלינו לבחור באחת משתי תשובות אלו : ואן ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי