נספח ביבליוגרפי

א ' אדירים , עטרת זהב , א , נויארק עטר " ת ( הובא לדפוס ב " אמנות , " בחיי המחבר ; דרושים על נושאים שונים ועל כמה ממועדי ישראל . ( ש ' איזראעלסאן , נוה שלום , שיקאגא תר " ם ( הובא לדפוס ב " אליעזר מייטעס , " בחיי המחבר ; "חדושים ובאורים על הש " ס ועל הרמב " ם . (" הנ " ל , דברי שלום , סנט לואיס תר " פ ( הובא לדפוס ב " מוינעשטער פרינטינג קא , " . בחיי המחבר ; שו " ת , "חדושים וביאורים בש " ס ובספר הי " ד להרמב " ם ובספר החינוך ; " בספר נדפסו שני פרקים מספרו 'תורת אדם , ' העוסקים ב " חיי המשפחה " וב " אהבה . " ככל הידוע , ספר זה לא פורסם מעולם . ( ב"צ אייזענשטאדט , דורש טוב , סנט לואים תרפ"א ( הובא לדפוס Moinestern , Printing Co . בחיי המחבר ; "דרשות הטפות ונאומים . (" הנ '' ל , נאמים לבר מצוה ולאביו , ברוקלין-ניו יארק שנת תמהר גאלה ( 1924 ) ( חש " מ , נדפס בחיי המחבר . ( צ"ה ארליאנסקי , דרשות מהרצה " א , ניו יארק תרפ " ב-תרפ " ז ( שני חלקים . ח " א הובא לדפוס ב " א . ח . ראזענבערג , " וח '' ב ב '' אריאם פרעם , " שניהם בחיי המחבר ; הדרשות הן לפי סדר פרשיות השבוע ועל מועדי ישראל ; בהקדמה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי