2. האם הצליחו הרבנים והדרשנים המהגרים?

בהנחה שלדרשה יש תפקיד חינוכי , לכל הפחות בעיני הדרשן , יש מקום לבדוק האם ובאילו אופנים הוא השפיע על שומעיו . המחקרים העוסקים בדרשה ובספרות הדרוש לא הקדישו מקום לבחינת המדדים האפשריים להערכת הצלחת הדרשן והשפעתו בזמנו ובמקומו , כפי הנראה מפאת הקשיים המתודולוגיים הכרוכים בכך ומשום שעלולה להיווצר הטיה שיפוטית ערכית . זאת ועוד , כפי שראינו במבוא , הדרשה ממלאת פונקציות ומטרות שונות , אשר יש להן השלכות על הדרכים לבחינת הצלחתה והשפעתה ויוצרות תמונה מורכבת ולעיתים בעלת ממדים סותרים . שלא במפתיע , הרוב המכריע של הרבנים והדרשנים לאורך הדורות לא דן בשאלה זו בכתביו . לעומת זאת , בחומר המונח לפנינו יש לכך הערות והתייחסויות ספורות , חלקן ישירות וחלקן עקיפות , ויתכן שמקורן בחשיבות הרבה שיוחסה לדרשה ביהדות אמריקה . ניתן לטעון בפשטות , שהשפעת הדרשה צריכה להיבחן על פי הקהל , כפי שאכן נעשה בכמה מקורות . אולם הנחה זו אינה מובנת מאליה ואף אינה מוסכמת על הכל . כך , דרך משל , הערכתו של הרב ישראל ח ' לוינטל את מידת ההצלחה של דרשותיו מהווה דוגמא מובהקת לדחיית הנחה זו . כאמור , לוינטל ציין על כל דרשה שכתב בכתב י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי