2. היחס לתנועת הרפורמה ודימוייה

באחת מהסטירות המתארות את יהדות אמריקה , זו המבוססת על השיר "כי לו נאד , כי לו יאה " המושר בליל הסדר , כותב אברהם קוטליאר : רבני רעפארעם במלוכה , שאוכלין ארםטערם כהלכה , תקיפים הם על יהודי רוסיא ואומרים לך ולך , לך כי לך , לך אף לך , לך הכסף הממלכה , ובלי כסף לא נאה כי לא יאה . 20 ראו , למשל : מרגליות , גנזי מרגליות , עמי ; 2 הנ " ל , תורת גבריאל , בראשית , דפים קטו ע '' א , רמו ע"א ; הנ " ל , שמות , דפים א ע " ב , כ ע"ב , כה ע " א , עז ע"ב ; הנ " ל , ויקרא , דף קלז ע"ב ; הנ " ל , במדבר , דפים יט ע " א , קד , קלז ע"א ; הנ " ל , דברים , דפים מג , םג ע"ב , פה ע"א , קנד ע " ב . 21 לחישובי קץ ספורים ראו : מרגליות , גנזי מרגליות , ב , עמ ' יד ; סינגר , זכרון בספר , עמי ; 42 ' בארצנו , ' הפסגה , , ( 14 ) 5 כז בטבת תרנ"ח , 21 . 1 . 1898- עמי , 8 ובתגובות שפורסמו בגיליונות הבאים . 22 א' קאטליאר , מסכת דרך ארץ החדשה , ווארשא תרנ"ח , עמ' . 29-28 בדברים אלה הוא מבליע כמה דברי ביקורת כלפי הרבנים הרפורמים : ( א ) הם אינם מקפידים על דיני הכשרות . ( ב ) הם נוהגים שררה ביהודים יוצאי רוסיה . ( ג ) שכרם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי