2. הדרשה המתנגדית המזרח אירופית במאה התשע־עשרה

באפיינו את אחד משני האחים דיינוב , אשר היו מגידים במזרח אירופה , כותב הרב ברוך הלוי עפשטיין , ( 1942-1860 ) ש"הוא הי ' מגיד , דרשן , ככל המגידים והדרשנים אשר מספירת החרדים בימים ההם ; מגיד אורתודוכסי לכל פרטיו ודקדוקיו , " וש '' דבריו ודרשותיו היו מיוסדים על אדני הדרוש הרגיל . " אולם לא ברור מהי דמותם של אותם 36 ראו , למשל : יודלביץ , דרש אב , בראשית , עמ ' , n-14 י , כד , , 48 נז , , 130 , 114 פח ; הנ"ל , שמות , עמ' , 58 , 44 מ , נב , ; 184 , 132 הנ " ל , ויקרא , עמ' , 6 ו , , 84 , 68 נז , נט , פט , , 184 צה ; הנ " ל , במדבר , עמ' , 20 יד , טו , , 32 מו , עא ; הנ"ל , יד ה , ' עמ ' קלב , , 264 קנא , ; 312 מרגליות , גנזי מרגליות , עמ ' , 4 , 2 ז , ח , ט , -42כב ; הנ " ל , שם עולם , עמ ' , 16 יב , 24- טז , כא-כב , כו ; מרגליות , תורת גבריאל , בראשית , דפים לו ע " א , נא ע " ב , נז ע"א-נח ע"א , עז ע"ב , רכט ע " ב ; ויקרא , שם , דפים ט ע " א , צד ע"ב , קה ע"א , קלו ע"א , קלז ע " א , קמד ע " א ; דברים , שם , דפים ח ע"ב , מד ע"א , מט ע"א , עא ע " ב , קמ ע " ב , קנא ע"ב , קנו ע"א , קס ע " א ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי