2. ממזרח אירופה לאמריקה

א . יחסה של העילית הרבנית המתנגדית המזרח אירופית להגירה לאמריקה מחקריהם של גרטנר , הרצברג , קארפ ואחרים עמדו על הבעיה של מידת הלגיטימציה להגירה לאמריקה שניתנה על ידי העילית וההנהגה הרבנית האורתודוקסית במזרח 40 ראו : M . Wilker , 'Rabbi Zalman Jacob Friederman ' , The Jewish Observer , 22 ( 8 ) ( 1989 ) , pp . 8-19 41 דברים שאמר לפני הפלגתו ארצה הוקלטו ברשמקול והם מצויים בקלטת מס ' , 0-344 , A . 1 A מיום . 2 . 5 . 1935 42 ראו : רוזן , לוינטל , עמי . 137 43 ראו : סילוורסטון , דרכי בקודש , הקדמה , עמ ' ; 6 , 4 הנ"ל , דורש טוב , הקדמה ; חבת קודש , דף השער ועמ י לד-לה ; H . Marrans , Jews in Greater Washington , Washington D . C . 1960 , p . 89 44 לאמירה מפורשת , אם כי נדירה , ראו : פינקלשטיין , זכרונות , עמ' . 258 אירופה . הדעה המקובלת היא , שרוב הרבנים האורתודוקסים אשר הנהיגו את יהדות מזרח אירופה המתנגדית בשלהי המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים ראו בשלילה את ההגירה לאמריקה , והיו מהם אשר הביעו התנגדות נחרצת לכך . כך , דרך משל , עולה מעיון בספרו של ה " חפץ חיים , " הרב ישראל הכהן מראדין 1...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי