1. הרבנים והדרשנים בעולמם המזרח אירופי

א . מקומות גידולם וחינוכם של הרבנים והדרשנים כפי שצוין במבוא , המחקרים המעטים העוסקים ברבנים ובדרשנים הנדונים כאן ובאחרים אינם עומדים על המאפיינים המשותפים והשונים בתולדות חייהם . פרק זה מבקש לעמוד על כמה מהם ועל כמה מההכללות העולות מהם . זהו ניסיון להציב פרוסופוגרפיה ראשונית של הרבנים והדרשנים האורתודוקסים המהגרים , על אף ההבדלים והגיוון הרב . יש לכך חשיבות הן להבנת ההיסטוריה החברתית של התקופה 1 והשוו : ליליינבלום , כתבים , א , עמ' . 96-94 וראו עוד : רידב " ז , שו " ת , הקדמה : "הן ראיתי בס ' ברכי יוסף להגאון הקדוש . י חיד " א ז " ל בהקדמתו מבקש מכל מחבר שיכתוב בהקדמתו להשמיע מקורותיו או לבני דורו במשך זמנו עלי אדמה כוי לדור יבא יגיע מזה תועלת רב ללב חוקר לתולדות הזמן והליכותיו ... ע " כ = ) על כן ) שמתי אל לבי להודיע לדורות את מה שעבר בימי עד היום קורות ב " י ( בני ישראל ) ברוחניות ובלמוד התורה ועטרת הרבנות בגשמיות . " על התפתחות הכתיבה האוטוביוגראפית בחברה היהודית בעת החדשה , ראו : A . Mintz , "Banished from Their Father ' s Table " : Loss of Faith and Hebrew Auto- . biography , Bl...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי