ביבליוגרפיה

שלמה אבינרי , הרעיון הציוני לגווניו : פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית , תל אביב תש " ם אורי אבנרי , הצד השני של המטבע , תל אביב 1950 דוב בער אבראמאוויטץ , 'דער מזרחי קאלאניאל פאנד , ' דיא מזרחי בעוועגונג , סנט לואיס תרע " ה רן אהרנסון , הברון רוטשילד והמושבות העבריות בארץ ישראל , , 1890-1882 ירושלים 1990 רן אהרנםון , 'תכנית נטר רוטשילד , ' קתדרה ( 1987 ) 44 ג ' אנט אודיי , 'גוש אמונים - שורשים ודו משמעויות , ' בתפוצות הגולה , ( 1976 ) 80-79 עמ ' 103-95 אחד העם , על פרשת דרכים , ד , אודסה תרע " ג יוסף אחיטוב , 'תמורות במנהיגות הדתית , ' בתוך זאב ספראי ואבי שגיא ( עורכים , ( בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל , תל אביב , 1997 עמ' 83-56 יעקב אטלינגר , בכורי יעקב על הלכות סוכה ולולב , אלטונא תרי '' ח אלה דברי הברית , אלטונה תקע"ט ( דפוס צילום : ירושלים ( 1970 דב אלוני , 'במחיצתו של הרב ריינס , ' בתוך ספר לידא , עמ ' 127 מרדכי אליאב , 'מקומו של הרב עזריאל הילדסהיימר במאבק הרוחני של יהדות הונגריה , ' ציון כז ( תשכ"ב , ( עמ' 86-59 מרדכי אליאב , 'תורה עם דרך ארץ בהונגריה , ' סיני נא ( תשכ ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי