פרק רביעי הפולמוס על אתרוגי קורפו ואתרוגי ארץ־ישראל 1875 - 1891

הנה זה הנתח וזאת המרקחת מאתרוגי קרפו - זאת הרצחת ! מדם נקי ךותה ארץ משכלת ופרי הדר זה - דם אחי מה עמי ! ( יהל"ל , המליץ , [ 1891 ] 31 גיליון ( 120 הפולמוס על כשרותו של האתרוג המורכב הלך ונמשך מאות שנים בספרי הפוסקים . ו התשובות הקדומות ביותר לעניין זה הידועות לנו הופיעו באמצע המאה הט '' ז בספרי השאלות והתשובות של הרב מאיר קצנלבוגן ( מהר"ם מפאדובה ) באיטליה ושל משה אלשיך בארץ ישראל . השאלה ההלכתית הייתה אם מותר לברך על ארבעת המינים שהאתרוג בהם מורכב . אתרוג מורכב הוא אתרוג הגדל על עץ שחיזקו אותו דרך הרכבה , משום שעץ האתרוג מטבעו הוא עץ בעל כנה חלשה . הכנה היא חלקו התחתון של העץ - שורשיו ותחתית גזעו - ולחיזוק האתרוג משתמשים בכנה של עץ אחר , ועליה מרכיבים רוכב מעץ אתרוג . מבחינה הלכתית ספק אם אתרוג מורכב מכוון לאתרוג הראוי לברכה , שהרי שורש העץ המורכב אינו שורש של אתרוג . הפוסקים נדרשו להכריע אם עץ האתרוג המורכב הוא העץ שכיוון אליו הכתוב ואם הפרי ראוי לברכה מצד גודלו , שלמותו ודרך גידולו . רוב הפוסקים , ספרדים ואשכנזים כאחד , הסכימו שאתרוג מורכב אינו ראוי לברכה , לפחות לכתחילה . ד , סוגיה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי