פרק שלישי ארץ־ישראל בהגותו של י"מ פינס

יחיאל מיכל פינם היה ההוגה הציוני דתי הראשון שהייתה לו משבה ציונית מודרנית הוא נולד בעיירה רוז'ינוי שבפלך גרודנה , שהייתה בתחום התרבות היהודית הליטאית יהדות ליטא הייתה לב לבה של ההתעוררות הלאומית היהודית במזרח אירופה בכלל ושל הציונית הדתית בפרט . החוקרים כבר נתנו דעתם לאינטנםיביות הרעיונית והחברתית של יהודי ליטא בחברה היהודית , שמקרבם נבעו הזרמים העיקריים בהיסטוריה היהודית המודרנית לגוניהם . ואולם ההתעוררות הלאומית בקרב יהדות לא נידונה לעומקה . עליית הפרושים , תלמידי הגאון מווילנה , לארץ ישראל מראשית המאה הי " ט , אשר ביססה את היישוב היהודי האשכנזי בארץ , הניחה יסוד של קשר רצוף בין יהודי ליטא ובין היישוב בארץ ישראל ' . לעולים לארץ מקרב אנשי היישוב הישן ואחר כך מקרב אנשי היישוב החדש היו קרובי משפחה שכבר יצרו זיקה רצופה של העולים לארצות מוצאם . זיקתם המיוחדת של יהודי ליטא לארץ ישראל באה לידי ביטוי בטיב העולים מליטא לארץ כבר במחצית השנייה למאה הי"ח . יהדות ליטא שלחה ארצה את טובי אנשיה , תלמידי חכמים ובעלי ממון , ואילו ממקומות אחרים הגיעו עולים לעת מצוא ובלא תודעה קבוצתית מובחנת . אישיותו ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי