פרק שמיני פירוש רשב"ם לפרשת העקדה: פשוטו של מקרא או מדרשו?

1 א 1 פירוש רשב"ם לפרשת העקדה ( בר' כב ( 19-1 מוקדש רובו ככולו לעניין אחד : מתן תשובה לשאלת ה'ניסיוך - מהו ניסיון על דרך כלל , ומהו הניסיון שהאל ניסה בו את אברהם ? אך כדרכו של רשב"ם הנושא אינו מוצג כבעיה תאולוגית , אלא נדון כבעיה פרשנית : מהי משמעותו המדויקת של הטקסט המקראי ? את נקודת הכובד של הטקסט רשב"ם מוצא בפתיחת הפסוק הראשון : 'ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם . ' ואמנם מבחינה ספרותית פסוק זה משמש מצג לפרק , ומבחינה לשונית מצוי בו הביטוי הלקסיקלי לניסיון : 'והאלהים נסה . ' על כן רשב"ם מרכז את הדיון בפרק בפסוק זה , ומייחד לו את אחד הקטעים הארוכים ביותר בפירושו לתורה . יתר על כן , אף על פי שיש בפרק כב עשרים וארבעה פסוקים , הדיון בנושא הניסיון מקיף כשני שלישים מן הפירוש לפרק . וכך , עור בטרם עמד הקורא על תוכן דבריו של רשב"ם , הוא מתרשם מנקודת המוקד של הדיון , מאורך הפירוש 1 לשם השוואה ניתן להציג את דבריו הנודעים מאוד של רמב"ן לעניין זה ; 'עניין הנסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו אם ירצה יעשה' וכוי . רמכ"ן אינו מתייחס כלל למשמעות הטקסט ומקבל אותו כמובן מאל...  אל הספר
מוסד ביאליק